Týmto udeľujem svoj súhlas spoločnosti EMMA GAMMA FINANCE a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 841 04, Slovensko, IČO: 50 897 942 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), a slovenského zákona č.18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, spracovávala o mojej osobe nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, emailovú adresu či ďalšie poskytnuté osobné údaje súvisiace s emisiou Dlhopisov EMG 5,25/2022, ISIN: SK4120013012, o celkovej menovitej hodnote 120.000.000 Euro (ďalej len „Dlhopisy“ a „Osobné údaje“). Osobné údaje budú Prevádzkovateľom spracované za účelom plnenia zákonných a informačných povinností vyplývajúcich z emisných podmienok Dlhopisov, a to po dobu nevyhnutne nutnú pre tento účel.

Súhlasím s tým, že Prevádzkovateľ môže Osobné údaje zdieľať s pridruženými osobami a spoločnosťami v rámci obchodnej skupiny EMMA Capital či s externými poradcami pri zachovaní mlčanlivosti. Zároveň beriem na vedomie a súhlasím s tým, že spoločnosť Breezy s.r.o., so sídlom Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 277 33 823 (ďalej len „Poskytovateľ“), ako správca internetových stránok Prevádzkovateľa, má administrátorský prístup k databáze s Osobnými údajmi. Mlčanlivosť Poskytovateľa je zaručená príslušnými dojednaniami v rámci servisnej zmluvy.

Som si vedomý/á, že mám právo: (i) vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu Prevádzkovateľovi; (ii) požadovať po Prevádzkovateľovi informáciu, aké Osobné údaje sú o mne spracovávané a prečo; (iii) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, popr. obmedzenie; a (iv) v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním Osobných údajov obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.