Všetkým zainteresovaným,

Pre účely sprístupnenia stručnej verzie oceňovacej správy („Memorandum“) zo dňa 25.4.2018, týkajúcej sa ocenenia („Ocenenie“) 25% podielu spoločnosti EMMA GAMMA LIMITED v spoločnosti SAZKA GROUP a.s. („SG“), ktorý slúži ako záruka k dlhopisom vydaným spoločnosťou EMMA GAMMA FINANCE a.s., by ste si mali prečítať nasledujúce podmienky a vyjadriť s nimi Váš súhlas.

Memorandum bolo pripravené spoločnosťou Ernst & Young, s.r.o. („EY“) na základe zmluvy uzatvorenej dňa 28. novembra 2017 medzi spoločnosťou EMMA GAMMA FINANCE a.s. („Klient“, alebo „my“) a spoločnosťou EY.

Spoločnosť EY súhlasila so zverejnením priloženého Memoranda, (i) aby sme Vám umožnili overiť si, že sme spracovanie Memoranda zadali spoločnosti EY, a že Memorandum bolo následne v súvislosti s Ocenením spoločnosťou EY spracované a (ii) umožniť Vám porozumieť záležitostiam, ktoré sú v Memorande uvedené, v kontexte zvyšných odstavcov tohto listu, na ktoré si Vás týmto dovoľujeme upozorniť.

Spoločnosť EY si želá, aby ste si boli vedomí, že Memorandum zodpovedá na otázky, ktoré sú pre nás špecifické. Pri príprave Memoranda spoločnosť EY nebrala a ani nemohla brať do úvahy špecifické požiadavky, ktoré mohli tretie strany (napr. Vy) mať vo vzťahu k predmetu tohto Memoranda. Rovnako sa toto Memorandum nemuselo zaoberať otázkami, ktoré sú pre Vás relevantné. Memorandum zohľadňuje informácie k 24. apríli 2018. Žiadne udalosti, ktoré sa mohli udiať neskôr nie sú v tomto Memorande reflektované.

Spoločnosť EY pripravila na základe našich inštrukcií Memorandum, ktoré predstavuje zhrnutie oceňovacej správy („Správa“), ktorá obsahuje podrobnejší popis rôznych aspektov Ocenenia, ako napríklad analýzu odvetvia, predpoklady finančného plánu a podobne. Memorandum bolo pripravené v zmysle rozsahu, informácií, predpokladov a limitácií uvedených v Správe. Z tohto dôvodu je možné interpretovať Memorandum iba v kontexte Správy a bez prečítania samotnej Správy nie je možné na základe Memoranda vyvodzovať žiadne samostatné závery.

Súhlasom so zverejnením Memoranda spoločnosť EY voči Vám nepreberá žiadne povinnosti, zodpovednosť, alebo povinnosť starostlivosti (z angl. duty of care). Je Vašou vlastnou zodpovednosťou zhodnotiť, či môže Memorandum poslúžiť Vášmu účelu. Akékoľvek použitie Memoranda je plne na Vaše vlastné riziko.

Memorandum je dôverné a všetky informácie uvedené v Memorande sú chránené zmluvnými podmienkami mlčanlivosti. Potvrdzujete, že rozumiete horeuvedenej podstate Memoranda, a tomu, že nie je dovolené Memorandum kopírovať, odvolávať sa naňho alebo ho zverejňovať ako celok (uložiť si ho pre Vaše interné účely), alebo jeho časť, bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti EY. Spoločnosť EY si zachováva vlastníctvo autorských práv a všetkého ostatného duševného vlastníctva, ktoré sa v priloženom Memorande nachádza.

Zaškrtnutím poľa, alebo stlačením tlačidla „súhlasím“, vyjadrujete Vaše porozumenie a súhlas s horeuvedenými podmienkami.